Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Lidzbark Warmiński.

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Lidzbark Warmiński

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim na poprawę obsługi klienta”

 

Szczegóły dotyczące projektu:

 

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”

Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Dane finansowe:

Koszt całkowity: 419600,00

Kwota dofinansowania: 419600,00

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Termin realizacji:

2020-01-01 do 2021-06-30

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

13.02.2020

Opis projektu:

Celem projektu jest wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Działaniami objętych zostanie łącznie 32 pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W wyniku zaplanowanych działań nastąpi zmiana systemu organizacyjnego pracowników, w których szczególny nacisk położony będzie na wyodrębnienie pracy socjalnej, administracyjnej i usług socjalnych.

W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie 1 

Dostosowanie i przygotowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim do zmian organizacyjnych w celu usprawnienia pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Adaptacja pomieszczeń, opracowanie regulaminu organizacyjnego pracy w ramach nowych zespołów, podniesienie standardów pracy i obsługi klientów, doposażenie nowych stanowisk pracy.

Zadanie 2 

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w celu zmiany systemu organizacyjnego.Wdrożenie usprawnień organizacyjnych nakierowanych na poprawę obsługi klienta:
-podział pracowników do poszczególnych Zespołów;
-utworzenie Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną oraz pierwszego kontaktu,
-utworzenie Zespołu ds. pracy socjalnej,
-utworzenie Zespołu ds. usług.

Zapoznanie pracowników z utworzonymi procedurami dotyczącymi obiegu dokumentów oraz zasadami współpracy, wprowadzenie nowej dokumentacji i oparcie pracy na niej, spotkania z pracownikami w celu weryfikacji dokumentacji, metod pracy, wykorzystanie w codziennej pracy umiejętności i wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń, bieżące monitorowanie wprowadzanych zmian i sporządzanie raportów w tym zakresie, przyjęcie nowego regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim oraz nowych zakresów obowiązków pracowników, sporządzenie Raportu końcowego jako Modelu usprawnień dotyczących oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

Zadanie 3

Działania wspierające wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim. Szkolenia będą dostosowane do potrzeb grup docelowych m.in.z zakresu procedur, przepisów prawnych, przygotowanie do wdrożenia zmian, zgodne z zakresem wsparcia wynikającego z realizacji zadań w ramach nowych struktur organizacyjnych, szkolenia dla pracowników wzmacniające i rozwijające ich kompetencje zawodowe pod kątem lepszej obsługi klienta, superwizja indywidualna i grupowa pracy socjalnej, wizyty studyjne w Ops pracujące na modelu usług o określonym standardzie.

Dane kontaktowe Realizatora:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

ul. Akacjowa 7

11-100 Lidzbark Warmiński

Osoba do kontaktu: 

Kierownik MOPS Barbara Krasowska

89 767 80 40

Okres programowania:

Okres programowania 2014-2020

Fundusz:

Europejski Fundusz Społeczny

Program:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Typ projektu:

Projekt konkursowy

Grupa docelowa:

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Szczegółowy harmonogram wsparcia w ramach projektu zawarty jest w poniższych załącznikach

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4