KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Akacjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński, zwanym dalej Administratorem,

2) inspektorem ochrony danych w siedzibie Administratora jest Pan/Pani Grzegorz Szajerka zastępca Halina Drączkowska
e-mail: iod@mopslw.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

5) Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane
i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest
od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku),

6) Sąd i organy postępowania przygotowawczego dla celów dowodowych zabezpieczają zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:

  1. na wniosek osób trzecich,

  2. na wniosek organów prowadzących postępowanie,

  3. na wniosek Kierownika jednostki.

7) Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów,

8) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r RODO,

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.