OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY „Referent do spraw kadr/kasjer”

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Akacjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński

 

 

1. Stanowisko pracy: referent do spraw kadr/kasjer

 

2. Niezbędne wymagania od kandydata:

 

– wykształcenie wyższe na kierunku administracja , zarządzanie zasobami ludzkimi lub kadry i płace;

– znajomość prawa pracy;

– minimum roczny staż pracy w administracji.

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydata:

– komunikatywność w tym łatwość przekazywania informacji;

– wysoka kultura osobista;

– umiejętność podejmowania decyzji;

– poczucie odpowiedzialności;

– udokumentowane doświadczenie lub praktyka w pracy na podobnym stanowisku;

– dobra znajomość obsługi komputera, programów informatycznych oraz kasy fiskalnej.

 

 

4. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem i przebiegiem pracy pracowników.
 2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy odrębnie dla każdego pracownika.
 3. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
 4. Naliczanie gratyfikacji za wysługę lat pracy na podstawie posiadanych dokumentów.
 5. Gromadzenie informacji o potrzebach szkoleniowych i doskonaleniem pracowników.
 6. Prowadzenie kontrolnego rejestru badań okresowych i kontrolnych .
 7. Ustalanie uprawnień do emerytury i renty, kompletowanie dokumentów i przekazanie do ZUS.
 8. Organizowanie i przeprowadzanie naboru pracowników zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami prawnymi.
 9. Gromadzenie i właściwe zabezpieczenie dokumentacji kadrowej.
 10. Przygotowanie arkuszy okresowej oceny pracowników.
 11. Prowadzenie rejestru szkoleń bhp oraz wypadków przy pracy.
 12. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 13. Prowadzenie i rozliczanie kasy na potrzeby MOPS.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) List motywacyjny

c) Kwestionariusz osobowy

d) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

e) Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy

f) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

g) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe( w przypadku wyboru na stanowisko należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

 

Kopie dokumentów (wymienionych w pkt e-f) kandydat ubiegający się o stanowisko powinien potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem z podaniem daty.

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Akacjowa 7 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Referenta ds. kadr/kasjer „w terminie do 22.07.2020 r. do godz. 12.00

 

Aplikacje które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z Załącznikiem nr 2

 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 89 767 80 40

 

Załącznik Nr 1. Kwestionariusz

Załącznik Nr 2. Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Lidzbark Warmiński, dnia 09.07.2020 r.