Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania , dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w latach 2019 – 2020”

 

 

 

 

 

OZ.252.2.1.2018.BK

 

 

 

Zamawiający:                                                                                  

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. AKACJOWA  7

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ) zwanej dalej ustawą

na

 

 

na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w 2019 i 2020 roku

 

 

.

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zatwierdził:

………………………………….

 

Lidzbark Warmiński,

9 Listopada  2018 r.

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Akacjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel/faks. 897678042, numer NIP: 7431076744, numer REGON: 004445093.

http://mopslidzbarkwarminski.biuletyn.net

e-mail: mopslw@mopslw.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00.

 

Numer postępowania :

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OZ.252.2.1.2018.BK

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w 2019 i 2020 roku prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy.

2.2. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025).

2.3. Niniejsze postępowanie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9. 11.2018 r. oraz ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

  1. 2.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (kod CPV 85.00.00.00-9), określonych w ustawie o pomocy społecznej, na rzecz osób z terenu Lidzbarka Warmińskiego:

Usługi opiekuńcze świadczone będą u osób, które z powodu wieku choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi przyznawane  są zgodnie z art.50 ust 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2018 r poz 1508  z pózn. zm.).

Usługi opiekuńcze obejmują :

–       porządki codzienne w pomieszczeniu (odkurzanie, zmywanie, przepierka rzeczy osobistych podopiecznego),

–       utrzymywanie w czystości osoby będącej pod opieką (zmiana bielizny, mycie, czesanie),

–       podstawowe zabiegi pielęgnacyjne osoby chorej

–       kontakt z lekarzem, pielęgniarką środowiskową,

–       realizacja recept i robienie zakupów,

–       podawanie leków doustnych,

–       zapobieganie odleżynom (naklepywanie, nacieranie),

–       zabezpieczenie posiłków choremu (gotowanie lub przynoszenie obiadów, karmienie),

–       załatwianie spraw urzędowych,

–       zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

3.2  Wielkość zamówienia w wymiarze 51.000 godzin w czasie trwania umowy (2 lata);

3.3. Zamawiający zaznacza, że pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług, należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług.

3.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiekszenia przewidywanego wymiaru godzin świadczonych usług. Podana powyżej liczba godzin usług jest przewidywana średnio, wahania liczby zlenonych godzin mogą wynosić do 5%. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zlecenia pełnej liczby godzin.

3.5. W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do

realizacji pozostałej części.

3.6. Zindywidualizowany zakres usług dla każdej osoby nimi objętej każdorazowo zostanie określony przez Zamawiającego w drodze postępowania administracyjnego i przekazany na piśmie w ramach zawartej umowy z wybranym Wykonawcą.

3.7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia wysokiej jakości usług opiekuńczych.

3.8. Celem zapewnienia należytego świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres realizacji zamówienia do:

a) zatrudniania osób (opiekunek/opiekunów), z których każda spełnia  wymogi określone dla tego stanowiska pracy i biegle posługują się językiem polskim, w takiej liczbie, aby indywidualny wymiar czasu ich pracy nie przekraczał obowiązujących norm czasu pracy przewidzianych w Kodeksie pracy, niezależnie od formy zatrudnienia.

b) biegłe posługiwanie się językiem polskim przez osobę świadczącą przedmiotową usługę rozumiane jest jako sprawne i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług opiekuńczych, z osobami z ich otoczenia, personelem medycznym i pomocy społecznej. Ponadto osoba świadcząca usługi opiekuńcze powinna posiadać umiejętność sprawnego i rzetelnego prowadzenia w języku polskim  wymaganej  dokumentacji.

3.9. Wykonawca będzie zobowiązany do zawierania z opiekunkami/opiekunami pisemnych umów, zawierających postanowienia dotyczące zakresu ich obowiązków. W tym minimum 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę.

3.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad realizacją usług oraz pozostałych zobowiązań wynikających z umowy. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia stosownej dokumentacji określonej w umowie, a także do udostępniania Zamawiającemu bądź osobom upoważnionym przez Zamawiającego wszelkiej dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości realizacji umowy.

3.11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

  1. 4.   OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

 

  1. 5.         INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA.

 

5.1.Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu Podwykonawców. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda:

a) wskazania przez Wykonawcę, w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do siwz, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy,

b) podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców,

c) Zamawiający nie zastrzega elementu zamówienia, którego Wykonawca nie może podzlecać podwykonawcom.

 

 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH I OFERTACH WARIANTOWYCH.

6.1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

6.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

 

  1. 7.   ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

 

Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców

 

  1. 8.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

 

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres  zawarcia umowy, tj. od 01.01.2019  r. do 31.12.2020r.

 

9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy tj:

– w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);

– który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.

9.2.Warunki udziału w postępowaniu.

9.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Za Wykonawcę  znajdującego się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna takiego, który posiada aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 300 000 PLN,

b) zdolności technicznej lub zawodowej

Za Wykonawcę posiadającego zdolności techniczne lub zawodowe Zamawiający uzna takiego, który:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu min. 2 usług odpowiadających  przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda.

2) -zatrudni na umowę o pracę minimum 3 osoby wykonujące usługi w ramach niniejszego postępowania;

-dysponuje lub będzie dysponował  minimum 3 osobami, które posiadają ukończone kursy opiekunek domowych;

– dysponuje minimum 12-toma osóbami do realizacji zadania na naszym terenie, legitymującymi się przynajmniej rocznym stażem pracy jako opiekunka domowa,

– zatrudni terenowego koordynatora w Lidzbarku Warmińskim.

Łączna minimalna liczba osób zaangażowanych do realizacji niniejszego zamówienia wynosi 12 osób, z czego 3 osoby muszą pracować na podstawie umowy o pracę, 3 osoby muszą posiadać ukończony kurs opiekunki domowej. Wszyskie osoby skierowane do realizacji zadania na naszym terenie, muszą posiadać minimum roczny staż pracy jako opiekunka domowa.

9.2.2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

9.2.3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

9.2.4.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2 ustawy.

9.2.5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9.2.6.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9.2.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w 9.2.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 9.2.1.

 

 

10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

10.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 i 3.

a)     W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

b)    Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców.

c)     Dokumenty wskazane w pkt a, b muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

d)    W Oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

10.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

10.2.1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

10.2.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania – zał. Nr 4;

10.2.3.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zał nr 5.

10.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

10.3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

10.3.2. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – zał. Nr 6

10.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.3.1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

10.4.1. Dokument, o którym mowa w pkt 10.4. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 10.4. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

10.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10.6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć:

a)     Komplet dotyczących go dokumentów wymienionych w pkt. 10.3.

b)    Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 24 ustawy

10.7. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale.

10.8. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

10.9. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci, albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.11. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy).

10.12. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

10.13. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana w/g. formuły: spełnia /nie spełnia.

 

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM NUMERU FAKSU.

 

11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z Wykonawcami:

a)     środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna;

b)    operator pocztowy lub kurier;

c)     osobiste doręczenie.

11.2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim ul. Akacjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński,  e-mail: mopslw@mopslw.pl.

11.3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców pod warunkiem, że wniosek

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.4. Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego  mopslw@mopslw.pl.

11.5.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się  z Wykonawcami jest Barbara Krasowska

 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 

13.1 Oferta musi być napisana w języku polskim

13.2 Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.

13.3 Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym załącznik nr 1. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego Zamawiający wymaga, aby zawierał on wszystkie informacje zawarte w formularzu stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszej SIWZ. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej. Podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

13.4 W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

13.5 Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych kolejnych numerów.

13.6 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.

13.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

13.8 W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

a)     oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

b)    upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty w ORYGINALE lub kopii poświadczonej notarialnie.

13.9 Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od upłynięcia terminu otwarcia ofert.

 

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

 

OFERTA  NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA MIESZKAŃCÓW LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO W 2019 I 2020 ROKU“

Nie otwierać do dnia 22.11.2018 r. do godz. 11.15

 

13.10.Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1)    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2)    Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …..”.

3)    Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

4)    Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania.

13.11.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)     jest niezgodna z ustawą;

2)     jej treść́ nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

3)     jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)      zawiera rażąco niską cenę̨ lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)     została złożona przez Wykonawcę̨ wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6)     zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7)     Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

8)     jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 

14.1.  Oferty należy składać do dnia 22.11.2018  r. do godz. 11.00  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim ul. Akacjowa 7, sekretariat – I piętro, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 ustawy);

14.2.  Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim ul. Akacjowa 7, sekretariat pokój nr 15 – I piętro, w dniu 22.11.2018 r. o godz. 11.15.

 

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 

15.1.Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia.

15.2. Cenę, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), oferowaną za przedmiot zamówienia należy podać w sposób następujący:

– cena netto ogółem na całość zamówienia: cyfra + słownie;

– podatek VAT: stawka w % + cyfra + słownie;

– cena brutto ogółem na całość zamówienia: cyfra + słownie.

15.3.Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.

 

16. UMOWA RAMOWA.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

17.1. Przy wyborze  Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

 Koszt usługi – 60%

 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  – 40%

 

17.2. Koszt usługi zostanie wyliczony w następujący sposób:

 

Koszt = Cn/Cb x waga kryterium 60% x 100

Gdzie:

Cn – najniższa cena (brutto) wśród złożonych ofert

Cb – badana cena (brutto)

 

17.3. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia :

Oferty oceniane będą w następujący sposób:

a)     za doświadczenie rozumie się ilość pełnych lat pracy w zawodzie,

b)    Zamawiający zsumuje liczbę pełnych lat pracy w zawodzie opiekuna, odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, u wybranych 10 osób skierowanych do pracy w ramach zadania o którym mowa w pkt. 3 siwz.

c)     Zamawiający przydzieli punkty w kryterium w następujący sposób:

Punkty        lata stażu łącznie

40          –      100  -150

30          –       90 – 99

20         –        60 – 89

10         –        30 – 59

 

17.4.      Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczonych na podstawie w/w sposobu, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

17.5.      Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, i takim samym doświadczeniu  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium  ceny.

17.6.      Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

17.7.      Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

 

18. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.

 

18.1.  Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia;

18. 2.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

18.3.    Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy), adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

  1. 19.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

  1. 20.    AUKCJA ELEKTRONICZNA.

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

  1. 21.       ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

  1. 22.    DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW.

 

Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

 

23.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, oraz  wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji.

23.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

 

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

24.1.Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

24.2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”.

24.3. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1) Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej w Lidzbarku Warminskim  z siedzibą przy ul. Akacjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel  897678040, www http://mops.lasnet.pl/

2)      Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mateusz Brodzki  e-mail: iod@mopslw.pl

3)      Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego.

4)      Odbiorcy danych: dane osobowe mogą być przekazywane osobom zainteresowanym.

5)      Okres przechowywania danych osobowych: dane będą przechowywane będą przez okres 5 lat po upływie roku, w którym zakończono realizację zamówienia publicznego.

6)      Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia gdy nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane albo przewiduje to przepis prawa oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

7)      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

9)      Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

10)   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11)   Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy dotyczącej powierzenia danych osobowych Wykonawcy

 

 

 

 

Załączniki:

(1)     Formularz ofertowy;

(2)     Formularz oświadczenia;

(3)     Formularz oświadczenia;

(4)     Wykaz usług

(5)     Wykaz personelu

(6)     Informacja dot. gr. kapitał;

(7)     Wzór umowy;

Dokumenty realizujące RODO

 (1)  Informacja i zgoda

(2)  Wzór umowy powierzenia danych osobowych