Ogłoszenie o wyborze oferty

Lidzbark Warmiński, 19.12.2018 r.

Zamawiający:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. AKACJOWA 7

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

 

Znak sprawy:  OZ.252.2.1.2018.BK

 

Dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986) na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w 2019 i 2020 roku.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTEPOWANIA

 

 

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację ww. zadania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej Nr 2 złożonej przez Wykonawcę: Warmińskie Domy Opieki Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Łaniewo 27, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Uzasadnienie: złożona w przedmiotowym postępowaniu oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ, przedstawia najniższą cenę spośród ofert podlegających ocenie i uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie przyjętego w SIWZ kryterium- cena 60 %, doświadczenie – 40%.

                                                                                                                     

 

                                                                                                         

Kierownik MOPS

Barbara Krasowska