Prace Społecznie Użyteczne

Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Wykonywanie prac  społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Prace społecznie użyteczne mogą odbywać się w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo jedynie w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej.

Uprawnienia skierowanej osoby skierowanej do wykonywania prac społecznie użytecznych

Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych będą otrzymywać świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73 a, ust.3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482) i wynosi 8,70 zł za godzinę. Powyższa kwota podlega waloryzacji zgodnie z art. 72 a, ust. 6 ww. ustawy. Świadczenie nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy co dotyczy również udokumentowanej nieobecności.

Refundacja

Urząd pracy na wniosek gminy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych. Refundacja dokonywana jest w wysokości wynikającej z porozumienia, jednak nie wyższej niż 60% wypłaconego przez gminę świadczenia.

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach społecznie użytecznych:
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
– zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, mogą zapisywać się na listę chętnych w pok. nr 5 (Klub Integracji Społecznej) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Okres wykonywania prac społecznie użytecznych:

Lipiec 2020 r. – październik 2020 r.

Prace społecznie użyteczne odbywają się w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku Warmińskim oraz jako pomoc kuchenna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

Podstawa prawna