Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program ten zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.

Usługi asystenta polegają na pomocy w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacje, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne itp.);

  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  4. załatwianiu spraw urzędowych;

  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacji;

  6. korzystaniu z dóbr kultury (tj., muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)

W sprawie Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” można kontaktować się pod numerem telefonu 89 767 80 50