Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

O G Ł O S Z E N I E
 Osoby, którą chcą korzystać z żywności
w ramach Podprogramu 2020 PO PŻ mogą od sierpnia 2020 r. zapisać się na nowe listy do pracownika socjalnego wypełniając przy tym oświadczenie.
Kryterium dla osoby samotnej – 1542,20 zł
Kryterium na osobę w rodzinie – 1161,60 zł
Osoby, które nie zapiszą się na listy żywności i nie wypełnią oświadczenia
nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu 2020 PO PŻ.
Stare listy nie przechodzą na nowy okres!
Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tutejszego Ośrodka, a będą chciały być objęte wsparciem w ramach Programu PO PŻ zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do pracownika socjalnego.

Wytyczne:

WYTYCZNE 2020-Podprogram 2020_PO PŻ

Strona internetowa MRPiPS

Strona internetowa Banku Żywności w Olsztynie

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej