ZGODA OGÓLNA

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(Poszczególne Sekcje w MOPS posiadają  indywidualne zgody,

dostosowane do  charakteru prowadzonych postępowań,

niniejsza zgoda  jest ogólnym wzorem )

 

 

1. 1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jak:

a/ dane podstawowe

b/ dane szczególne zbierane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, ubezpieczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych , dodatków mieszkaniowych, uczestnictwa w DDP lub ŚDS

c/ ponadto:

– telefon

– adres e-mail

– numer konta

– wizerunek (ogrzewalnia)

 

przez administratora danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ul Akacjowa 7, w celu  realizacji wsparcia i uprawnień w ramach zadań  pomocy społecznej

1.2. Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych do innych Instytucji i pracowników MOPS , których udział jest niezbędny w prowadzonym postępowaniu

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

4. Zgoda jest ważna na czas trwania postępowania i realizacji  świadczeń pomocy społecznej lub świadczenia pracy socjalnej, lub pieczy zastępczej, lub świadczeń zdrowotnych lub świadczeń rodzinnych, uczestnictwa w DDP lub ŚDS.

 

………………………………                                        ………………………………………

Data                                                                     Czytelny podpis