Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 833, z późn. zm.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. wynosi odpowiednio:
– dla gospodarstwa jednoosobowego – 10,94 zł miesięcznie
– dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie
– dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł miesięcznie

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć:
– Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
– Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Wnioski dotyczące dodatków energetycznych można odebrać w Dziale Dodatki Mieszkaniowe lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składać wnioski należy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10:00 w Dziale Dodatki Mieszkaniowe, ul. Akacjowa 7 w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA na parterze budynku.

 

Wniosek do pobrania dodatek energetyczny