Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Programy

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028 (MODUŁ I – DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ MODUŁ II – DLA OSÓB DOROSŁYCH)

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny.

Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Asystent rodziny rok 2023

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Zadania realizowane w ramach programu: dofinansowanie kosztów, jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy.

Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności

Zadania realizowane w ramach programu: Wsparcie polega na asystowaniu przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Asysta przy wyjściu i powrocie na zakupy, na spacer, do urzędów, miejsca kultu religijnego, placówki kultury itp.

Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które ma na celu czasowe odciążenie od obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad tymi osobami.

Zadania realizowane w ramach programu są dwa: pierwsze to wspieranie pobytu dziennego, drugie pobytu całodobowego.

W ramach pobytu dziennego opiekunowie będą odciążani w obowiązkach wynikających ze sprawowanej opieki w celu załatwienia swoich spraw i odpoczynku. Wsparcie realizowane w warunkach domowych, we własnym środowisku.

W ramach pobytu całodobowego osoba zależna może być umieszczona w placówce sprawującej taką opiekę, maksymalnie na 14 dni

Więcej informacji: <kliknij tutaj>

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (2023 r.)

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów wiejskich o wysokim poziomie bezrobocia oraz osób dorosłych, w tym osób niewychodzących z domu, niebędących w stanie przygotować sobie codziennego gorącego posiłku.

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022 r.

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Zadania realizowane w ramach programu: dofinansowanie kosztów, jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy.

Korpus Wsparcia Seniorów – 2022 r.

Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość”.

Zadania realizowane w ramach programu:

Moduł I – wsparcie polega m. in. na wspólnym spędzaniu czasu z Seniorami, rozmowach, spacerach, pomocy w umawianiu na wizyty lekarskie, pomocy w zakupach, dostarczaniu produktów żywnościowych, środków higieny osobistej, lekarstw itp.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się Seniora poprzez infolinię na numer 22 505 11 11 lub bezpośrednio do MOPS pod numerem 89 7678044 lub 45. Następnie w rozmowie telefonicznej pracownik MOPS ustala z Seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

Moduł II – ,,opieka na odległość” ma na celu wsparcie Seniorów w miejscu ich zamieszkania, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić i wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które ma na celu czasowe odciążenie od obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad tymi osobami.

Zadania realizowane w ramach programu są dwa: pierwsze to wspieranie pobytu dziennego, drugie pobytu całodobowego.

W ramach pobytu dziennego opiekunowie będą odciążani w obowiązkach wynikających ze sprawowanej opieki w celu załatwienia swoich spraw i odpoczynku. Wsparcie realizowane w warunkach domowych, we własnym środowisku.

W ramach pobytu całodobowego osoba zależna może być umieszczona w placówce sprawującej taką opiekę, maksymalnie na 14 dni

Więcej informacji: <kliknij tutaj>

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022.

Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności

Zadania realizowane w ramach programu: Wsparcie polega na asystowaniu przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Asysta przy wyjściu i powrocie na zakupy, na spacer, do urzędów, miejsca kultu religijnego, placówki kultury itp.

„Akademia Rozwoju”

Rozpoczął się nowy Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”, którego celem jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez zapewnienie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy – program edukacyjny przewiduje naukę obsługi wygodnych narzędzi internetowych, które są przydatne w rozwoju zawodowym. Uczestniczki dowiedzą się między innymi, jak wykorzystywać narzędzia online, tworzyć i zarządzać stronami www czy samodzielnie stworzyć chatbot i go zaimplementować na stronie internetowej. Dodatkowo, uczestniczki poznają podstawy prowadzenia działalności gospodarczej od strony finansowej i prawnej, a także dowiedzą się jak korzystać z metody myślenia projektowego (design thinking) we własnych projektach społecznych i zawodowych. W ramach Programu zapewnione będą również dodatkowe konsultacje z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje monitoringowe i coaching zawodowy dla kobiet w różnym wieku.

Rejestracja do Programu odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia rozwoju

Dzięki rejestracji, każda z uczestniczek otrzyma dostęp do zajęć i dodatkowych materiałów edukacyjnych. Ponadto, osoby zarejestrowany w Programie zostaną zaproszone do udziału w wydarzeniach społecznościowych – spotkaniach z mentorami, coachami – podczas, których otrzymają dodatkowe wsparcie motywacyjne i szansę na wzmocnienie swoich relacji społecznych i biznesowych.

Skip to content