Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Asystent rodziny

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby ta w przyszłości potrafiła samodzielnie przezwyciężać trudności życiowe, w szczególności te dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi;
 7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. Powadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców
  i dzieci;
 14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. Sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami samorządowymi i innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym  lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny.

Asystent nie zastępuje rodzica w procesie wychowawczym dziecka. Asystent nie wyręcza rodziców w kontaktach z urzędami, szkołą (np. nie chodzi na zebrania szkolne, nie usprawiedliwia nieobecności dziecka na zajęciach).

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.)

Skip to content