Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Świadczenia pieniężne:

 • Zasiłek stały przysługuje:

–  pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

–  pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

 • Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

– osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

– rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny;

 • zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu;
 • specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z zaistnieniem nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych zdarzeń, które mają wpływ na sytuację życiową, a których nie można było przewidzieć i zapobiec dochowując należytej staranności;
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom
  i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
  w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • sprawienie pogrzebu;
 • osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych;
 • posiłek jako pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole realizowana jest w formie zakupu posiłków.
Skip to content