Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim przygotowuje się do przekształcenia w Centrum Usług Społecznych
<Więcej informacji o CUS>


Ważne!

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy

Numery kont MOPS w Lidzbarku Warmińskim
od 1 stycznia 2024 r.

Konto podstawowe, w tym zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, opłaty za usługi opiekuńcze, obiady, domy pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy - 60 1030 1508 0000 0008 2360 3000

Zwroty z tytułu funduszu alimentacyjnego - 49 1030 1508 0000 0008 2360 3004

Zwrot z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 76 1030 1508 0000 0008 2360 3003

Uwaga!
Od 12 lutego 2024 r. zmienione zostało kryterium dochodowe do Banku Żywności.

Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej – 2056,40

Kryterium na osobę w rodzinie - 1590,00 zł

INFORMATOR DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
I ICH OPIEKUNÓW <kliknij tutaj>

Skip to content