Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Dodatek energetyczny

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wszystkie wnioski dotyczące dodatku energetycznego złożone do 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 716) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. wynosi odpowiednio:
– dla gospodarstwa jednoosobowego – 12,09 zł miesięcznie;
– dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie;
– dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest:
–   złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
– załączyć kopię umowy kompleksowej lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Wnioski dotyczące dodatków energetycznych można odebrać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (załącznik nr 1 znajdujący się na dole strony).

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10:00
w Biurze Obsługi Klienta, ul. Akacjowa 7 znajdującym się na parterze budynku.

Skip to content