Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Schronienie

Osobą bezdomną jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Pomoc osobom bezdomnym

Problematykę bezdomności oraz standardy jakim podlega świadczona pomoc osobom pozbawionym schronienia, regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Ostatnia zmiana przepisów wprowadziła nowy podział placówek świadczących pomoc w formie schronienia. Obecnie mogę funkcjonować placówki
w trzystopniowym schemacie standardów:

– ogrzewalnie

– noclegownie

– schroniska

Ogrzewalnie są placówkami niskoprogowymi, o najniższych standardach. Mogą tam przebywać nawet osoby, które są pod wpływem alkoholu, ale ich życie jest zagrożone poprzez przebywanie na wolnym powietrzu w warunkach niskich temperatur. W ogrzewalniach jest możliwość spędzenia nocy jedynie w pozycji siedzącej, na krzesłach lub ławach.
Noclegownie zapewniają schronienie, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego. Przebywać tam mogą osoby, które nie są pod wpływem alkoholu. Na ogół
są to osoby, które podjęły pierwsze kroki w kierunku wychodzenia z bezdomności.
Schroniska natomiast przeznaczone są dla osób bezdomnych, które podpisały kontrakt socjalny i chcą dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu. Te placówki są miejscami pobytu całodobowego, wraz z usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie społeczne.

System pomocy osobom bezdomnym funkcjonujący w Lidzbarku Warmińskim

Noclegownia

Noclegownia funkcjonuje od listopada 2001 r. Jest to niewielka placówka, przeznaczona dla 16-tu osób bezdomnych. W noclegowni znajduje się, poza salami noclegowymi, świetlica, kuchnia, łazienka.

Noclegownia jest czynna:

W okresie od 1 listopada do 28 lutego w dni powszednie od godz. 16:00 do godz 8:00 rano następnego dnia. W okresie od 1 do 31 marca w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 8:00 rano następnego dnia.

W niedzielę i święta wszyscy mogą przebywać w Noclegowni również w ciągu dnia, pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zapisów Regulaminu.

W okresie silnych mrozów osoby bezdomne  mogą przebywać w Noclegowni również w ciągu dnia, po uzyskaniu zgody osoby dyżurującej, pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zapisów Regulaminu.

Regulamin Noclegowni w Lidzbarku Warmińskim

Ogrzewalnia

Od 31.10.2016 r., wychodząc naprzeciw problemom bezdomności uruchomiona została również Ogrzewalnia. Ogrzewalnia dla osób bezdomnych została uruchomiona w trosce o te osoby, które z różnych przyczyn, mogą pozostawać bez dachu nad głową i zagrożone są najtrudniejszą, najcięższa marginalizacją społeczną. Szczególnie niebezpiecznym czasem jest dla tej grupy społecznej, okres zimowy. Ogrzewalnia obejmuje pomieszczenia doraźnego pobytu dla osób bezdomnych, przebywających na terenie Miasta Lidzbark Warmiński, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem w nocy.

Placówka jest czynna w okresie zimowym w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia. Jeśli wystąpią silne mrozy czas otwarcia może ulec wydłużeniu.

Ogrzewalnia składa się z 2 pomieszczeń ogólnych wyposażonych w stoły i ławy do siedzenia. Ponadto znajduje się tam łazienka, tj prysznic i wc.

Korzystający z Ogrzewalni mogą spędzić noc w ciepłych pomieszczeniach, wykapać się, otrzymać gorącą herbatę.

Jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania zasad opisanych w regulaminie placówki, między innymi jest to:

  1. Przestrzeganie ciszy nocnej w godz. od 22:00 do 6:00,
  2. Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach i wokół budynku
  3. Dbanie o higienę osobistą,
  4. Przestrzeganie całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz używania innych środków odurzających,
  5. Przestrzeganie zakazu palenia,
  6. Szanowanie wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach,
  7. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństw i przeciwpożarowych,
  8. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w szczególności poszanowanie cudzej własności, unikanie konfliktów.

Regulamin Ogrzewalni w Lidzbarku Warmińskim

Osoby które pojęły współdziałanie i chcą wyjść z bezdomności, kierowane są do schronisk, zapewniających całodobową, stosowną pomoc.

Kolejnym etapem indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności jest powrót do środowiska. Osoby takie mogą się starać o lokale socjalne.

Skip to content