Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Rodzinny wywiad środowiskowy

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się
o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej
i majątkowej.

Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 893)

Skip to content