Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Klub Integracji Społecznej:

Głównym celem KIS jest:

• minimalizowanie skutków bezrobocia,

• promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,

• przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach prac społecznie użytecznych,

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

• pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

 

Działalność KIS:

• oferuje indywidualną pomoc psychologiczną,

• oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawodowej,

• oferuje nieodpłatny dostęp do Internetu w celu poszukiwania pracy

• oferuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych oraz możliwość napisania ich na komputerze,

• oferuje pomoc i udziela informacji na temat spółdzielni socjalnych

• oferuje udział w pracach społecznie użytecznych

• realizuje Program Aktywna Integracja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 217)

Skip to content