Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
Bez kategorii

Usługi sąsiedzkie

Uchwała nr LXXX/603/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie usług opiekuńczych i usług sąsiedzkich

Tabela odpłatności od 21 marca 2024 r.

Tabela odpłatności od 1 lipca 2024 r.

Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania i świadczone przez wskazane osoby blisko mieszkające. Osoby sprawujące usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę.

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie: pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Kto może skorzystać z usług sąsiedzkich?

Z usług sąsiedzkich mogą skorzystać osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również osoby, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina z różnych przyczyn nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie?

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

  • ukończyły 18. rok życia,
  • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
  • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
  • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.
Skip to content