Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

KLAUZULA INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Załącznik nr 1b

KLAUZULA INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM
NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Realizując obowiązek z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy iż:

I. Administrator Danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim reprezentowany przez Dyrektora Panią Barbarę Krasowską. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mogą się Państwo skontaktować pisząc na nasz adres ul. Akacjowa 7, 11- 100 Lidzbark Warmiński, telefonując pod numer: (89) 767 80 40 lub poprzez e- mail: mopslw@mopslw.pl

II. Inspektor Ochrony Danych.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie RODO, pisząc na adres e- mail: firma@sigma-lidzbark.pl

III. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu ochrony mienia oraz poprawienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych objętych systemem monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, w zw. z art. 22 ² § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162) oraz art. 5 Ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 735, z 2021 r. poz. 159, 255).

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa lub podmiotom, z którymi danych posiada podpisane umowy oświadczenie usług,
w których zachodzi konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych. Sąd i organy postępowania przygotowawczego, dla celów dowodowych zabezpieczają zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia: a) na wniosek osób trzecich, b) na wniosek organów prowadzących postępowanie, c) na wniosek Dyrektora jednostki.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Po upływie wskazanego okresu dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przenoszenia swoich danych osobowych,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2,
00- 193 Warszawa.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie danych osobowych, jest wymogiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniosku
o przyznanie świadczenia. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ich podanie jest dobrowolne.

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie będzie poddawał danych decyzjom o profilowaniu.

 

Skip to content