Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

INFORMACJA OGÓLNA

Załącznik nr 1a

KLAUZULA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USTAWOWYCH ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Realizując obowiązek z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy iż:

I. Administrator Danych.

Administratorem Państwa danych osobowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim reprezentowany przez Dyrektora Panią Barbarę Krasowską. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mogą się Państwo skontaktować pisząc na nasz adres ul. Akacjowa 7, 11- 100 Lidzbark Warmiński, telefonując pod numer: (89) 767 80 40 lub poprzez e- mail: mopslw@mopslw.pl

II. Inspektor Ochrony Danych.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie RODO, pisząc na adres e- mail: firma@sigma-lidzbark.pl

III. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

  1. Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  2. gdy będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,;
  3. gdy będzie to niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  4. gdy będzie to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
  5. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

w związku z wykonaniem przepisów następujących ustaw, m. in.: Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, i wielu innych.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa lub podmiotom, z którymi danych posiada podpisane umowy oświadczenie usług,
w których zachodzi konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przenoszenia swoich danych osobowych,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody.

Posiadają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2,
00- 193 Warszawa.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie danych osobowych, jest wymogiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniosku
o przyznanie świadczenia. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ich podanie jest dobrowolne.

X. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany
i nie będzie poddawał danych decyzjom o profilowaniu.

Skip to content