Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnionym do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać się telefonicznie:

– w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu
89 767 79 00 w godz. 8:00 – 14:00.

– w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie pod numerem telefonu
89 767 79 00 w godz. 9:00 – 12:00.

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych i adwokatów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku:

1) w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim od godz. 9:00 do godz. 13:00.
2) w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie od godz. 8:30 do godz. 12:30.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 945)

Skip to content