Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się
o wsparcie ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 1. Dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. Skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
 3. Dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Decyzji właściwego organu w sprawie renty, renty socjalnej, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
 5. Orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 6. Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 7. Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego,składki na ubezpieczenie chorobowe oraz kosztów uzyskania przychodu;
 8. Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych zawierających informacje o potrąceniach jak w pkt. 7.
 9. Zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 10. Dowodu otrzymania renty i emerytury, renty socjalne, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 11. Zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 12. Zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 13. Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia
  o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 14. Decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 15. Zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
  15a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
  15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
 16. Zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 17. Zaświadczenia o wysokości osiąganego dochodu z pozarolniczej działalności;
 18. Zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu  jednorazowego w ciągu 12 miesięcy poprzedzającego złożenie wniosku lub jednorazowego dochodu należnego za dany okres;
 19. Decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 20. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 21. Prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny, jej rodzeństwa lub rodzica

Skip to content