INFORMACJA OGÓLNA

Załącznik

do Polityki bezpieczeństwa

ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna OGÓLNA

(Poszczególne Sekcje w MOPS posiadają  indywidualne informacje,

dostosowane do  charakteru prowadzonych postępowań,

niniejsza informacja  jest ogólnym wzorem )

Niniejszym informuję, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR) :

1) Administratorem Pani/Pana Grzegorz Szajerka zastępca Halina Drączkowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ul. Akacjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim jest Pan/Pani Grzegorz Szajerka zastępca Halina Drączkowska  można kontaktować się  za pomocą e-mail : iod@mopslw.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu objęcia wsparciem pomocy społecznej, w tym  w zależności od potrzeb: świadczeniami rodzinnymi, pracą socjalną, pieczą zastępczą, pracą asystenta rodziny, ubezpieczeniem zdrowotnym, dodatkami mieszkaniowymi, wsparciem DDP i ŚDS, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b/d/e/f, RODO.

4)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa w  celu realizacji zadań jak podano w punkcie nr 3 .  Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości objęcia wsparciem (odpowiednio): świadczeniami rodzinnymi, pracą socjalną, pieczą zastępczą, pracą asystenta rodziny, ubezpieczeniem zdrowotnym, dodatkami mieszkaniowymi, wsparciem DDP i ŚDS,

8) Pani/Pana dane  mogą być  przetwarzane w części lub w całości w sposób zautomatyzowany.

9) Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

Zapoznałam/zapoznałem się w dniu …………………………….

podpis ……………………………………………..

do Polityki bezpieczeństwa

ochrony danych osobowych