Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”

 

Przemoc charakteryzuję się tym, że:

Jest intencjonalna – ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby doświadczającej przemocy

Siły są nierówne – osoba doświadczająca przemocy jest słabsza, a osoba stosująca przemoc silniejsza

Narusza prawa i dobra osobiste np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku.

Powoduje cierpienie i ból, niekiedy zagraża życiu osoby doświadczającej przemocy.

 

Rodzaje przemocy

Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej.  Są to zachowania powodujące uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, ciągnięcie za włosy, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz – tzw. „policzek”, przypalanie papierosem, krępowanie ruchów, itp.;

Psychiczna – naruszenie godności osobistej zawiera przymus i groźby np.: wyzywanie, szantażowanie, wyśmiewanie itp.;

Seksualna – naruszenie intymności. To zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić.

Ekonomiczna – naruszenie własności.  Jest to celowe niszczenie czyjejś własności, pozbawianie środków lub stwarzanie warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, zabieranie pieniędzy, zmuszanie do spłacania długów, itp.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Kodeks karny

Art. 207

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną za względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

 

 

Miejsca, gdzie należy szukać pomocy:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Akacjowa 7

11-100 Lidzbark Warmiński

Pracownicy socjalni:

89-767-80-45,

89-767-80-46,

89-767-80-47,

89-767-80-48.


Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny „Niebieska Linia”

Akacjowa 7

11-100 Lidzbark Warmiński

Konsultant ds. przemocy w rodzinie

Środy,  godz. 15:00 – 17:00

 Tel. 89-767-31-25

Radca prawny (po uprzednim zarejestrowaniu się w Punkcie Konsultacyjno-Interwencyjnym bądź telefonicznie)

 

Komenda Powiatowa Policji

Warmińska 8

11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon interwencyjny 997

 

Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim

Wyszyńskiego 37

11-100 Lidzbark Warmiński

Tel. 89-767-76-00

 

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

Infolinia 801 12 00 02 (płatna pierwszy impuls) czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00, a w niedziele i święta w godz. 8.00 – 16.00.

  • Poradnia e-mailowa:

niebieskalinia@niebieskalinia.info

  • Policyjny Telefon Zaufania

Infolinia 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych) czynna codziennie w godz. 9:30 – 15:30

  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111 (całkowicie bezpłatnie) od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00-20:00.
Telefonowi towarzyszy strona internetowa WWW.116111.pl, która umożliwia zadawanie anonimowych pytań online.