Usługi opiekuńcze

Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

§ 2. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mają osoby samotne oraz osoby samotnie gospodarujące.

§ 3. 1. Udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych jest odpłatne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

2. Obowiązek zwrotu kosztów nie istnieje, gdy dochód osoby samotnej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zgodnego z art. 8 w/w ustawy o pomocy społecznej.

3. Odpłatność za świadczone usługi wnoszona jest przez:

1) osobę korzystającą z usług – w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny, na zasadach określonych w tabeli (załącznik nr 2 do uchwały),

2) małżonka, zstępnych przed wstępnymi nie zamieszkujących wspólnie – do wysokości różnicy pomiędzy kosztem świadczonych usług a odpłatnością wnoszoną przez osobę objętą usługami, jeżeli:

a) dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, z tym że kwota dochodu tej osoby po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) dochód osoby w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, może ona zostać, na wniosek lub z urzędu – na wniosek pracownika socjalnego – częściowo lub całkowicie zwolniona z opłat za usługi opiekuńcze, w
szczególności ze względu na:

a) konieczność korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług,

b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,

c) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej lub przewlekłej choroby wymagającej zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, rehabilitacji,

d) co najmniej dwie osoby w rodzinie wymagające udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym jedną przewlekle chorą,

e) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych.

§ 5. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na czas określony.

§ 6. 1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się, jako równowartość 1,4% najniższej emerytury brutto ogłoszonej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, w zaokrągleniu do dziesięciu groszy.

2. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się, jako równowartość 1,8% najniższej emerytury brutto ogłoszonej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, w zaokrągleniu do dziesięciu groszy.

§ 7. 1. Podstawę wnoszenia opłat za usługi stanowi miesięczne rozliczenie kart pracy opiekunek świadczących usługi, potwierdzone podpisem przez świadczeniobiorcę, jej opiekuna prawnego lub członka rodziny.

2. Opłata za usługi stanowi iloczyn ceny, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w tabeli wskazanej w § 3 ust. 3, oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 8. 1. Osoba zobowiązana do odpłatności powinna dokonać wpłaty za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do kasy lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi zostały wykonane.

2. Wpływy pochodzące z odpłatności są dochodem budżetu Miasta Lidzbark Warmiński.

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 25 marca 2015 r.

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

 

Próg dochodowy według ustawy o pomocy społecznej

Osoba samotnie gospodarująca

Osoby gospodarujące w rodzinie

do 100%

bezpłatne

bezpłatne

powyżej
100% do 150%

9%

10%

powyżej
150% do 200 %

15%

17%

powyżej
200% do 250 %

20%

25%

powyżej
250% do 280 %

25%

30%

powyżej
280% do 310 %

30%

50%

powyżej
310 % do 350 %

50%

80%

powyżej
350% do 400%

80%

90%

powyżej 400%

100%

100%

Jak uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych?

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub wysłać list. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Po zgłoszeniu, w ciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. Rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy.

Jaki jest zakres usług opiekuńczych?

Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

  • pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach i instytucjach itp..,
  • mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,
  • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,