UWAGA!!!! Ważna informacja : Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania , dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w latach 2019 – 2020”

UWAGA!!!! Ważna informacja :

 zmiana w Umowie do  zamówienia na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w 2019 i 2020 roku”

 

 

 

W umowie w § 10 dodaje się punkt 8 o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany najniższego wynagrodzenia i stawki godzinowej od 1.01.2020 roku, ogłoszonej  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski ”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia  do 15 września 2019 roku, na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), dopuszcza się możliwość  zmiany stawki za godzinę świadczonych  usług opiekuńczych.

Aneksowania stawki za usługę, dokona się tylko w przypadku, o ile wzrost stawki godzinowej, ogłoszonej w cytowanym Rozporządzeniu  przekroczy 0,05 zł . Wzrost stawki za usługę nie może być wyższy od wzrostu stawki godzinowej ogłoszonej w cytowanym Rozporządzeniu  .”