Dodatek mieszkaniowy

Regulacje ustawowe dotyczące udzielania pomocy w formie dodatków mieszkaniowych precyzyjnie określają zasady i tryb ich przyznawania. Osoba ubiegająca się o taką formę pomocy w regulowaniu opłat za zajmowany lokal mieszkalny musi spełniać wszystkie określone warunki w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Niespełnienie choćby jednego z nich wyklucza możliwość uzyskania świadczenia. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy Państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Przyznaje się go na wniosek osoby uprawnionej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kryteria ustawowe:

 

1. Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

Dodatek przysługuje:
•  najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
•  osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
•  osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
•  osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

2. Uzyskiwanie odpowiednio niskich dochodów.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom – jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
• 175 % kwoty najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie jest to 2.100,00 zł),
• 125 % kwoty najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (aktualnie to jest 1.500,00 zł na osobę).  
Za dochód uważa się, (stosownie do art. 3. ust. 3. ustawy o dodatkach mieszkaniowych), wszelkie przychody po odliczeniu ich kosztów uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do celów obliczania dodatku do dochodu zalicza się: zasiłki dla bezrobotnych, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne (nagrody jubileuszowe, trzynastki zwroty uzyskane za zakup wczasów itp.), uzyskaną kwotę ze sprzedaży zarówno akcji jak i też nieruchomości oraz obligacji, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z tytułu  rodziny zastępczej , zasiłki rodzinne wraz z dodatkami  na dzieci, wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenia z umów o dzieło, wynagrodzenie z umów zlecenia itp. Dochód z prowadzenia gospodarstwa domowego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego  dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – aktualnie przeciętny dochód z pracy indywidualnych gospodarstw rolnych 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018 roku – 2.715 zł tj. 226,25 zł miesięcznie.
Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r., o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego, dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

 

3. Zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni użytkowej

 

– zróżnicowanej w art. 5. ust. 1. powołanej wyżej ustawy – w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może być większa
niż powierzchnia określona ustawowo.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
a)   30%,
b)   albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:


 Liczba osób
w gospodarstwie domowym
 Powierzchnia normatywna, do której jest naliczany dodatek mieszkaniowy  
powierzchnia użytkowa lokalu, której nie można przekroczyć aby otrzymać świadczenie
30%
 1 osoba  35 m2  45,5 m2
 2 osoby  40 m2  52,0 m2
 3 osoby
 45 m2  58,5 m2
 4 osoby  55 m2  71,5 m2
 5 osób
 65 m2  84,5 m2
 6 osób  70 m2  91,0 m2
 7 osób  75 m2  97,5 m2
 8 osób  80 m2  104,0 m2
 9 osób  85 m2  110,5 m2
 10 osób  90 m2  117,0 m2
 11 osób  95 m2  123,5 m2
 12 osób  100 m2  130,0 m2
Do obliczania dodatku zgodnie z art. 5. ust. 3. powołanej ustawy przewiduje się możliwość przyjęcia zwiększonej powierzchni normatywnej lokalu mieszkalnego o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje:
–  osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim
– osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Kompetencje do orzekania o zamieszkiwaniu w oddzielnym pokoju należą do powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku,  poz. 776 z późn. zm.). Wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, ma zastosowanie wówczas, gdy osoba niepełnosprawna zamieszkuje w lokalu z innymi osobami. Zatem w razie braku innych osób zamieszkujących nie ma rozróżnienia na pokoje oddzielne i nieoddzielne a posiadanie przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju nie skutkuje automatycznie powiększeniem normatywnej powierzchni. Powierzchnię normatywną zawsze powiększa się przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim.

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest również od wysokości wydatków mieszkaniowych w miesiącu, w którym jest składany wniosek. Do obliczenia jego wysokości przyjmuje się następujące wydatki:

  • czynsz;
  • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
  • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
  • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
  • inne niż wymienione w pkt. 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
  • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;
  • wydatki stanowiące podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

W przypadku lokali, w których nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – przysługuje ryczałt na zakup opału, który stanowi część dodatku mieszkaniowego. Ryczałt na zakup opału oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.);
• przy braku CO – za wydatek, stanowiący podstawę  obliczania ryczałtu na zakup opału, uznaje się równowartość 5 kilowatogodzin energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty  abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na 1m2 normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której  mowa w art.5, z uwzględnieniem art. 6 ust 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 z późn. zm.).
• przy braku CW – za wydatek stanowiący  podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału,  uznaje się równowartość  20 kilowatogodzin energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na każdego członka  gospodarstwa,
• przy braku instalacji gazu przewodowego – za wydatek , stanowiący podstawę  obliczania ryczałtu na  zakup  opału, uznaje się równowartość 10 kilowatogodzin  energii elektrycznej w gospodarstwie jednoosobowym według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej i stałych opłat miesięcznych, oraz równowartość 2 kilowatogodzin  na każdą dodatkową osobę.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

  • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Dodatkowe informacje:

• Kolejny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
• Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek przez okres 2 miesięcy.
• Dokumenty, na podstawie których osoba wypełniła deklarację o wysokości dochodów ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.
• Dodatek jest wypłacany na konto zarządcy domu, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy, aczkolwiek istnieje możliwość złożenia prośby o przekazywanie całej wysokości dodatku (wraz z ryczałtem) na konto zarządcy domu.
• Dodatku nie przyznaje się, jeżeli kwota wyliczonego dodatku byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury (obecnie 22 zł).
• Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać zarówno od wnioskodawcy jak i też innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.
 
Postępowanie w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Wniosek do pobrania o dodatek mieszkaniowy

Zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego