„Pomoc w domu” – w ramach prac społecznie użytecznych

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 160 RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy może udzielić wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach prac społecznie użytecznych wg poniższych wytycznych:

3.4. „Pomoc w domu” – w ramach prac społecznie użytecznych

Cel działania:
1) wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych
obowiązków domowych;
2) aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych

Grupa docelowa: rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Podmioty realizujące: PUP we współpracy z GOPS/MOPS

Sposób realizacji, w tym propozycje aktów prawnych: Rodzina/opiekun dziecka
niepełnosprawnego występuje do MOPS o udzielenie wsparcia w realizacji domowych
obowiązków w wymiarze nie więcej niż 10 godzin tygodniowo.
MOPS współpracuje z PUP w celu „doboru” odpowiedniej osoby do wsparcia
rodziny/opiekuna, w ramach prac społecznie użytecznych. Osobami posiadającymi
kompetencje w zakresie świadczenia usług dla rodziny/opiekuna dziecka niepełnosprawnego,
są osoby uczestniczące w zajęciach centrów i klubów integracji społecznej, po uprzednim
przeszkoleniu w ramach zajęć w centrum lub klubie. Dodatkowo pracownicy PUP wskazują
osoby bezrobotne, które mogłyby podjąć tego typu prace, ewentualnie szkolą je w zakresie
podstawowych umiejętności. Osoba – opiekun, wyrażająca chęć skorzystania z pomocy, może
wybrać wśród wskazanych osób jedną, która będzie w sposób stały świadczyć prace na jej
rzecz, w ramach prac społecznie użytecznych.

Wymiar tygodniowy pracy osoby podejmującej prace społecznie użyteczne może wynosić nie
więcej niż 10 godzin.

Wysokość wynagrodzenia osoby bezrobotnej skierowanej do prac społecznie użytecznych
(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy) to minimum 8,30 zł za godzinę pracy.
Monitor Polski – 30 – Poz. 1250

Starosta będzie refundował gminie ze środków FP do 100% minimalnej kwoty świadczenia
przysługującego bezrobotnemu, który zostanie skierowany do wykonania prac społecznie
użytecznych na rzecz rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych.

Koordynatorem wsparcia są GOPS/MOPS (identyfikacja rodzin uprawnionych, ewentualnie
kontrola realizacji działań przez osoby bezrobotne), które działają w porozumieniu z PUP.
Konieczne zmiany w aktach prawnych: zmiana ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie refundacji gminie ze środków
FP do 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu, skierowanemu
do wykonania prac społecznie użytecznych na rzecz rodziców lub opiekunów, którzy
sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Formy realizacji: umowa zawarta pomiędzy GOPS/MOPS a PUP

Podstawa prawna:
Uchwała nr 160 Rady Ministrów w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”